נוהל פר"ת 2006 – השלמות יוני 2007 - צדק חברתי

שנה: 
2007
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה - אגף תכנון כלכלי
הפרסום: 
נוהל פר"ת חלק 2 – פרק 11 (פרק חדש) צדק חברתי תיקון 0607-01 
מהות העדכון: הוספות הנחיות ומדדים לניתוח השפעות הפרויקט על שוויון וצדק חברתי.
 
1. נוהל פר"ת בוחן את הכדאיות של פרויקט תחבורתי באמצעות הערכה כלכלית למשק (Cost Benefit Analysis) והערכה של פרמטרים נוספים. 
2. בבחינה של פרויקט תחבורתי חשוב לא רק לכמת את תועלות ועלויות הפרויקט, אלא גם לבחון באיזו מידה התועלות והעלויות מתחלקות באופן צודק בין התושבים. מטרת פרק זה הינה לכלול שיקולים של צדק חברתי בבדיקת הכדאיות של פרויקט. 
3. ההנחיות לבחינה של צדק חברתי לא כוללות התייחסות לכל התועלות ועלויות הפרויקט. ההנחיות בנוהל פר"ת מתייחסות למהות העיקרית של פרויקט תחבורתי: שיפור הנגישות. 
4. הבחינה של צדק חברתי נערכת בשתי רמות: 
• רמת משק הבית – החשיבות של פרויקט תחבורתי ברמת משק הבית הינה בשפור יכולת הניידות של הפרטים בו. 
• רמת הקהילה/אזור – החשיבות של פרויקט תחבורתי הינה בשפור האטרקטיביות של האזור והמשיכה של עסקים ותושבים חדשים. 
5. עורך בדיקת הכדאיות נדרש לכלול ניתוח צדק חברתי בהתאם להנחיות המפורטות להלן בכל בדיקת כדאיות. תוצאות הבחינה יסוכמו בפרק נפרד במבנה דו"ח בדיקת הכדאיות (כסעיף משנה בפרק 3 – השפעות הפרויקט). 
6. מדדי צדק חברתי יוכנסו גם ללוח סכום א' – סכום בדיקת הכדאיות.