מרצים בקורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות